Každý z nás chce, aby jeho domov byl útulný a bezpeÄný. Bohužel, i do toho nejlépe udržovaného domu se mohou nastÄ›hovat nezvaní hosté. NejÄastÄ›ji se jedná o drobný hmyz, jako jsou Å¡vábi, Å¡kvoÅ™i, Å¡tÄ›nice Äi blechy, ovÅ¡em mohou se zde ubytovat také myÅ¡i Äi dokonce potkani.

Je jasné, že jejich přítomnost není vítaná. A zdaleka nejde jen o to, že se těchto tvorů většina lidí štítí. Hlavním problémem je fakt, že mohou působit škody v domácnosti, především pak v uskladněných potravinách, ale také přenášet nejrůznější nemoci.

mys4

Není tedy pochyb o tom, že pokud se u nás objeví, je potÅ™eba se jich co nejrychleji zbavit, dříve než jejich poÄet pÅ™eroste únosnou míru. ZpoÄátku každý zkouší domácí prostÅ™edky Äi nejrůznÄ›jší komerÄnÄ› prodávané přípravky, avÅ¡ak ty v mnoha případech nejsou dostateÄnÄ› úÄinné. Nakonec tedy nezbude nic jiného, než zavolat na pomoc odborníka.

To je krok, ke kterému se vÄ›tÅ¡ina z nás nerada uchyluje. JistÄ›, deratizátoÅ™i mají k dispozici mnohem úÄinnÄ›jší přípravky i lepší možnosti, jak si se Å¡kůdci v domácnosti poradit. AvÅ¡ak za svou práci si nechají zaplatit. A mnoha lidem se zdá cena deratizace příliÅ¡ vysoká. OvÅ¡em je tomu skuteÄnÄ› tak?

svab1

V první Å™adÄ› je nutné si uvÄ›domit, že zde musí být zahrnuty veÅ¡keré náklady, které s danou prací firma má, aby se jí její Äinnost vůbec vyplatila. Sem patří nejen použité přípravky a materiál, ale také amortizace přístrojů vÄetnÄ› automobilu, pohonné hmoty i mzdy zamÄ›stnancům. A je pochopitelné, že Äím vÄ›tší bude oÅ¡etÅ™ovaná plocha a Äím déle zde pracovníci stráví, tím bude výsledná Äástka vyšší.

Opominout nesmíme ani zisk oné firmy. PÅ™eci jen, právÄ› kvůli nÄ›mu to dÄ›lá. A zde pÅ™icházíme k jádru problému: jak velkou Äást sumy, kterou zaplatíme, by mÄ›la tato položka tvoÅ™it? To je samozÅ™ejmÄ› velmi individuální, avÅ¡ak je rozhodnÄ› dobré si to uvÄ›domit dříve, než sjednáme smlouvu, a vÅ¡e si spoÄítat. Tak budeme vÄ›dÄ›t, zda nepÅ™eplácíme.